لیست قیمت پرینت دیجیتال


لیست قیمت پرینت سیاه و سفید


# نوع کاغذ نوع جنس و گرماژ نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال)
۱ پرینت سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۸۰ گرم یک رو ۱ ۱۰ ۷,۲۰۰ ریال
۲ پرینت سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۸۰ گرم دو رو ۱ ۱۰ ۱۳,۲۰۰ ریال
۳ پرینت سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۸۰ گرم یک رو ۱۱ ۳۰۰ ۶,۴۶۰ ریال
۴ پرینت سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۸۰ گرم دو رو ۱۱ ۳۰۰ ۱۱,۹۰۰ ریال
۵ پرینت سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۸۰ گرم یک رو ۳۰۱ ۵۰۰ ۵,۹۳۰ ریال
۶ پرینت سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۸۰ گرم دو رو ۳۰۱ ۵۰۰ ۱۰,۸۰۰ ریال
۷ پرینت سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۸۰ گرم یک رو ۵۰۱ ۳۰۰۰۰۰ ۵,۵۷۰ ریال
۸ پرینت سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۸۰ گرم دو رو ۵۰۱ ۳۰۰۰۰۰ ۹,۹۳۰ ریال

لیست قیمت پرینت رنگی


# نوع کاغذ نوع جنس و گرماژ نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال)
۱۰ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) تحریر ۸۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۱۰,۰۰۰ ریال
۱۱ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) تحریر ۸۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۱۵,۰۰۰ ریال
۱۲ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) تحریر ۸۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۸,۰۰۰ ریال
۱۳ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) تحریر ۸۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۱۳,۰۰۰ ریال
۱۴ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) تحریر ۸۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۷,۰۰۰ ریال
۱۵ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) تحریر ۸۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ریال
۱۶ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) تحریر ۸۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۶,۵۰۰ ریال
۱۷ پرینت رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۴۰,۰۰۰ ریال
۱۸ پرینت رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۷۰,۰۰۰ ریال
۱۹ پرینت رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰ ۳۰,۰۰۰ ریال
۲۰ پرینت رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰ ۶۰,۰۰۰ ریال
۲۱ پرینت رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۵۱ ۵۰۰۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ریال
۲۲ پرینت رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۵۱ ۵۰۰۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ریال

لیست قیمت پرینت رنگی پوستری


# نوع کاغذ نوع جنس و گرماژ نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال)

لیست قیمت گلاسه 90 گرمی


# نوع کاغذ نوع جنس و گرماژ نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال)